Algemene Voorwaarden YL

Artikel 1 Begrippen

 1. Young Law B.V. (hierna: “Young Law”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische diensten, één en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Young Law” tevens verstaan alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Young Law opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in art. 1.4 of die producten afneemt via de website van Young Law.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Young Law en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden en leveren van juridische documenten, alsmede alle andere door Young Law ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: younglaw.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Young Law Diensten aanbiedt of producten levert, ongeacht of deze aanbiedingen en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Young Law zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen van Young Law zijn 8 (acht) dagen geldig, waarna deze vervallen.
 2. Niet alleen Young Law, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen van Young Law en voormalige medewerkers van Young Law, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Young Law onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Young Law is bevestigd, kan Cliënt de overeenkomst ontbinden.
 3. Young Law kan niet aan een aanbod worden gehouden, indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Young Law kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Young Law op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Young Law gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Na het tot stand komen van de overeenkomst is annulering niet meer mogelijk, met uitsluiting van het geval dat Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf. Enkel in dat geval heeft Cliënt een annuleringsmogelijkheid van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 Gebruik Website

 1. Cliënt meldt zich door middel van het aanmaken van een account aan op de Website, waarna hij gebruik kan maken van de Diensten van Young Law. Tevens kan Cliënt gebruik maken van een gedeelte van de Diensten van Young Law zonder een account aan te maken.
 2. Registratie middels een account staat alleen open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die volledig handelingsbekwaam zijn. Ingeval een rechtspersoon zich registreert, is dit slechts toegestaan als dit gebeurt door een natuurlijk persoon dat bevoegd is tot het aangaan van deze handeling.
 3. Young Law geeft Cliënt met een account een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten.
 4. Cliënt staat ervoor in dat de informatie die bij het aanmaken van het account wordt verstrekt aan Young Law volledig en juist is.
 5. Cliënt is aansprakelijk voor het gebruik van zijn account. Young Law gaat ervan uit dat Cliënt daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Cliënt weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Cliënt Young Law daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
 6. Young Law is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot de Diensten op de Website.
 7. Young Law heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Tevens kan Young Law Cliënt de toegang tot de Website ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 8. Cliënt kan te allen tijde zelf zijn account aanpassen of verwijderen.

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten

 1. Young Law verricht verscheidene Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van juridisch maatwerk als wordt bedoeld in artikel 6, het aanbieden van een platform waar Cliënt zelf juridische documenten kan opstellen als wordt bedoeld in artikel 7 en juridische vertalingen als wordt bedoeld in artikel 8.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie, berusten uitsluitend bij Young Law, dan wel bij de auteurs van de documenten.
 3. De documenten die Cliënt afneemt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de documenten door Cliënt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Young Law, dan wel de auteurs van de documenten.
 4. De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten dat bepaalde documenten ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee voorwaarden is voldaan, zijn de documenten niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een internationaal karakter.
 5. Young Law voert haar opdrachten uit naar Nederlands recht. De geleverde Diensten zijn dan ook enkel geschikt voor gebruik binnen Nederland en houden geen rekening met buitenlands recht. Dit geldt ook indien de Dienst niet in de Nederlandse taal is opgeleverd. Cliënt verklaart zich te onthouden van internationaal gebruik van de Diensten.

Artikel 6 Juridische Diensten: maatwerk

 1. Cliënt kan via de Website kiezen voor de Dienst maatwerk, waarbij Cliënt een eigen contactpersoon krijgt aangewezen die voor hem/haar de juridische documenten zal opstellen. De juridische documenten worden opgesteld door studenten die de opleiding rechtsgeleerdheid volgen aan een universiteit of deze net hebben afgerond en begeleiding en training ontvangen van advocaten en/of juristen. De juridische documenten worden expliciet niet door advocaten zelf opgesteld.
 2. Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt Young Law als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Indien Young Law dit nuttig of noodzakelijk acht, is Young Law steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden.
 4. Indien Cliënt wenst de opdracht tussentijds te wijzigen, kunnen daaraan meerkosten verboden zijn. De meerkosten zullen vooraf aan Cliënt worden gecommuniceerd.

Artikel 7 Juridische Diensten: zelf doen

 1. Cliënt kan via de Website kiezen voor de Dienst zelf doen, waarbij Cliënt zelf juridische documenten naar wens kan opstellen. Deze standaarddocumenten worden in de webshop van Young Law aangeboden, welke voor een vaste prijs (elektronisch) ter beschikking worden gesteld aan Cliënt.
 2. De standaarddocumenten zijn opgesteld door juristen en worden up-to-date gehouden door juristen.
 3. De standaarddocumenten zijn expliciet niet toegesneden op een specifiek geval. Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van toepassing zijn op de situatie bij Cliënt. Cliënt is zich ervan bewust dat de standaarddocumenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Cliënt dient dan ook goed te beoordelen of de voorzieningen opgenomen in een model, aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken) afspraken.
 4. Het invullen van de gegevens voor de standaarddocumenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van Cliënt.

Artikel 8 Juridische vertaaldiensten 

 1. Young Law biedt tevens op haar Website juridische vertaaldiensten aan, die door een aangesloten juridisch vertaalbureau worden uitgevoerd. Zij werkt voor eigen rekening. Young Law is verantwoordelijk voor de betaling van de juridische vertaaldiensten door Cliënt, maar verleent zelf geen juridische vertaaldiensten.
 2. Cliënt vrijwaart Young Law voor alle aanspraken van derden en zichzelf met betrekking tot de juridische vertaaldiensten.
 3. Young Law draagt er zorg voor dat na goedkeuring van het einddocument door Cliënt, het einddocument zo spoedig mogelijk wordt doorgezonden aan het juridische vertaalbureau, maar is niet verantwoordelijk voor de werksnelheid van het vertaalbureau en kan derhalve niet worden aangesproken op enige vertraging vanuit de kant van het vertaalbureau.

Artikel 9 Gebruik maken van een advocaat

 1. Cliënten kunnen voor een gereduceerd tarief gebruik maken van een toegewezen advocaat.
 2. Deze Dienst houdt in dat Cliënt 15 (vijftien) minuten gratis met een advocaat kan bellen en de eerst 5 (vijf) uur gebruik kan maken van de advocaat voor een tarief van 125 (honderdvijfentwintig) euro per uur. Na deze 5 (vijf) uur ontvangt Cliënt 15% (vijftien procent) korting op het uurtarief van de advocaat.
 3. Voor het gebruik van een advocaat brengt Young Law eenmalig administratiekosten in rekening, deze kosten worden achteraf gefactureerd. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het voorgaande genoemd in dit lid geldt niet indien Cliënt een membership heeft als wordt bedoeld in artikel 10.
 4. Cliënt kan na aanschaf van deze Dienst gebruik maken van de advocaat zolang het om hetzelfde vraagstuk gaat. Voor een nieuw vraagstuk dient het gebruik van een advocaat opnieuw te worden aangevraagd.
 5. Cliënt vrijwaart Young Law voor alle aanspraken van derden en zichzelf met betrekking tot de Diensten van de advocaat.

Artikel 10 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien Young-Law aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Young Law met betrekking tot haar Diensten. Young Law is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die Cliënt heeft opgelopen, waaronder maar niet uitsluitend gevolgschade.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Young Law leidt tot aansprakelijkheid van Young Law, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van € 5.000,- euro.
 3. Indien Young Law een derde inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Young Law niet aansprakelijk voor enige non-conformiteit in de nakoming door deze derde, of enige andere handeling van deze derde waardoor Cliënt schade oploopt.
 4. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Young Law vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Young Law binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 5. Young Law staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 11 Juistheid en volledigheid van informatie

 1. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Young Law verstrekte informatie, documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Cliënt vrijwaart Young Law van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet tijdige nakoming van de verplichtingen uit het vorige lid.

Artikel 12 Honorering, kosten en betaling 

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door Young Law vooraf middels iDEAL, PayPal, SEPA-incasso of creditcard. Uitzondering op het voorgaande zijn artikel 9.3 en het gebruik van de dienst SEPA-overboeking. Alle door Young Law gecommuniceerde bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Young Law zal directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan Cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffierechten, kosten van deskundigen en/of hulppersonen, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en kosten van langdurige internationale telefoongesprekken.
 3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is Young Law gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. Young Law zal Cliënt zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Cliënt en Young Law kunnen schriftelijk overeenkomen tot betaling middels facturatie. Facturen dienen uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan
 5. Indien Cliënt een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Cliënt is Young Law gerechtigd alle ten behoeve van Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Cliënt schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet-tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Cliënt.
 6. In geval van betalingsverzuim is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Young Law ad 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
 7. Indien Young Law om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 12.6 van deze algemene voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Cliënt bedragen deze kosten echter minimaal 15% (vijftien procent) van de opdrachtsom.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Cliënt en Young Law verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Young Law op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Young Law zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Young Law niet gehouden tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Cliënt en Young Law zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 14 Identiteit van Young Law

 1. Young Law is in de KvK geregistreerd onder nummer 66173175. Young Law draagt het Btw-identificatienummer NL856427111B01. Young Law is (statutair) gevestigd en kantoorhoudend aan de Spacelab 4 (3824 MR) te Amersfoort.
 2. Young Law is op kantoortijden te bereiken via 085 065 47 37. Per e-mail is Young Law bereikbaar via contact@younglaw.nl.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

 1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Young Law en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Young Law en Cliënt mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.