Welke algemene voorwaarden
Leestijd: 3 minuten

Tegenwoordig hebben bedrijven veel de behoefte om zich steeds te blijven ontwikkelen. Redenen voor het wijzigen van de algemene voorwaarden kunnen zijn een wettelijke wijziging of een wijziging in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld doordat u nieuwe (online) producten of diensten aanbiedt. Indien uw onderneming verandert, dan is het verstandig om ook uw algemene voorwaarden te wijzigen. In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze u de algemene voorwaarden het eenvoudigst kan wijzigen en welke voorwaarden gelden voor de binding van klanten aan de gewijzigde algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden aanbieden

In beginsel geldt volgens de wet dat algemene voorwaarden correct moeten worden aangeboden (in juridische termen genaamd: ter hand stellen) voordat de overeenkomst wordt gesloten. Het op een juiste wijze ter hand stellen van de algemene voorwaarden betekent dat de algemene voorwaarden op papier moeten zijn bijgevoegd of, ingeval een overeenkomst op elektronische wijze wordt aangegaan, middels een hyperlink worden aangeboden. Hierbij is niet van belang of de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen of daarmee akkoord is gegaan. Voldoende is dat de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld.

Nieuwe klanten

Indien u uw algemene voorwaarden wijzigt en daarna met nieuwe klanten een overeenkomst sluit, dan is er uiteraard geen probleem. De enige voorwaarde die dan geldt is dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.

Bestaande klanten

Voornoemde voorwaarde geldt eveneens indien u een nieuwe overeenkomst aangaat met een bestaande klant. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een bestaande klant een nieuwe bestelling bij u plaatst. U bent dan alleen verplicht om de nieuwe algemene voorwaarden ter hand te stellen. Wel is het verstandig om dan bij de offerte of bij de opdrachtbevestiging uw klant te informeren dat de algemene voorwaarden gewijzigd zijn. Immers, bestaande klanten lezen niet iedere keer de algemene voorwaarden als zij een nieuwe bestelling plaatsen.

Maar de situatie wordt anders bij al bestaande klanten met bestaande overeenkomsten (vaak langlopende overeenkomsten), zoals bijvoorbeeld het geval is bij abonnementen. In dergelijke gevallen houdt de wijziging van de algemene voorwaarden een aanvulling op de bestaande overeenkomst in. Indien het ingrijpende wijzigingen of nieuwe complexe voorwaarden betreft, moet de klant hierover worden geïnformeerd en zult u de nieuwe versie van de algemene voorwaarden moeten overhandigen of (elektronisch) toesturen. Met andere woorden: de algemene voorwaarden moeten opnieuw ter hand worden gesteld. Maar is uw klant dan direct gebonden aan de algemene voorwaarden?

Wijzigingsclausule

De gewijzigde algemene voorwaarden zijn pas van toepassing op de overeenkomst indien de klant heeft ingestemd met de wijziging. Maar u heeft geen toestemming van de klant nodig als u een wijzigingsclausule in de oorspronkelijke algemene voorwaarden heeft opgenomen. Bij een wijzigingsclausule hoeft u alleen te voldoen aan de informatieplicht, inhoudende het informeren van de klant over de wijziging. De nieuwe algemene voorwaarden zijn dan automatisch van toepassing op de overeenkomst. Dit hangt wel af of u met een zakelijke of met een particuliere klant (consument) een overeenkomst aangaat.

Verschil zakelijke klanten en consumenten

Consumenten worden door de wet beter beschermd dan zakelijke klanten. Een consument moet er namelijk van uit kunnen gaan dat de overeenkomst die hij met u heeft gesloten ook wordt nagekomen. Een wijzigingsclausule met betrekking tot consumenten is dan ook alleen geldig indien de consument de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden. Echter, de consument is alleen bevoegd om te ontbinden bij een ingrijpende wijziging (bijvoorbeeld als een wezenlijk andere dienst wordt aangeboden). Bij een kleine wijziging, zoals een kleine noodzakelijke wijziging voor de bedrijfsvoering, is er geen bevoegdheid tot ontbinding.

Het is dus van groot belang dat u een wijzigingsclausule opneemt in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die onze juristen voor u opstellen bevatten dan ook altijd een wijzigingsclausule. Hiermee maken wij het wijzigen van de algemene voorwaarden voor u zo eenvoudig mogelijk!

Algemene voorwaarden laten opstellen of laten checken door onze juristen? Bezoek dan onze website, neem contact met ons op via de online chatfunctie op onze website of bel ons via +31 (0)85 065 47 37.

Geschreven door Pascal, Head of Legal