Het belang van de geheimhoudingsovereenkomst
Leestijd: 3 minuten

Als ondernemer zult u ongetwijfeld ooit in de situatie terecht komen dat bedrijfsgevoelige informatie wordt gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan de gevallen waarin een medewerker of opdrachtnemer vertrouwelijke bedrijfsinformatie inziet, wanneer u een idee aan een investeerder voorlegt of wanneer u een samenwerking wil aangaan met een andere partij. In die gevallen kan een geheimhoudingsovereenkomst goed van pas komen.

In dit artikel bespreken wij wat er in een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel geheimhoudingsbeding of geheimhoudingsverklaring genoemd) wordt geregeld, de verschillende vormen van de geheimhoudingsovereenkomst, hoe de geheimhoudingsovereenkomst in verhouding staat met het arbeidsrecht en welke voordelen het oplevert in de praktijk.

Wat regelt deze overeenkomst?

De geheimhoudingsovereenkomst bevat de verplichting van de ene partij om bepaalde informatie van de andere partij geheim te houden.

Vaak wordt het doel voor het delen van de informatie als eerst omschreven in een geheimhoudingsovereenkomst. Daarnaast ligt het natuurlijk voor de hand dat wordt opgenomen welke specifieke informatie de wederpartij moet geheimhouden en wat de reikwijdte is van de geheimhoudingsverplichting. Met andere woorden: wat mag de wederpartij wel en niet doen met de informatie. Ook kan worden opgenomen wanneer de informatie haar vertrouwelijke aard verliest. Indien daarvan sprake is, hoeft de wederpartij de informatie niet langer geheim te houden.

Verder wordt er vaak een boetebeding opgenomen in de geheimhoudingsovereenkomst. U kunt zich beroepen op een boetebeding in het geval dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst schendt. Bijvoorbeeld doordat de wederpartij de vertrouwelijke bedrijfsinformatie toch openbaar maakt.

Verschillende vormen

Een geheimhoudingsovereenkomst kan bestaan in verschillende vormen. Allereerst is er de eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst, waarbij slechts één partij vertrouwelijke informatie uitwisselt. Daarnaast bestaat de tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst: de partijen verplichten zich in dat geval over en weer om vertrouwelijke informatie aan elkaar uit te wisselen in bijvoorbeeld het kader van een samenwerking. Ten derde is er de geheimhoudingsovereenkomst voor een koper bij een bedrijfsovername. De koper moet in een dergelijk geval de geheimhoudingsovereenkomst ook opleggen aan zijn personeel en andere bij de overname betrokken personen.

Geheimhoudingsovereenkomst met werknemers

In veel arbeidsovereenkomsten vindt men een geheimhoudingsbeding voor de werknemer. Indien u als werkgever uw werknemer wilt verplichten tot geheimhouding, dient u rekening te houden met extra regels die volgen uit het arbeidsrecht. Er gelden namelijk (onder meer) andere regels voor de bestemming van de boete en voor het inroepen van een boetebeding.

Het geheimhoudingsbeding maakt vaak deel uit van de arbeidsovereenkomst en schending van dit beding is in beginsel verboden op straffe van bijvoorbeeld een boete, of zelfs ontslag. Toch zijn er situaties waarin niet-naleving van het geheimhoudingsbeding geoorloofd is. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin een medewerker op last van de rechterlijke macht wordt verplicht om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te delen.

De voordelen van een geheimhoudingsovereenkomst

De geheimhoudingsovereenkomst legt de nadruk op geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dit is voordelig omdat u hiermee voorkomt dat vertrouwelijke informatie zomaar op straat komt te liggen en bij derden terecht komt.

Daarnaast zorg de geheimhoudingsovereenkomst ervoor dat u sterk kunt optreden wanneer de wederpartij de vertrouwelijke bedrijfsinformatie tóch openbaar maakt. Doordat een overeenkomst is gesloten tussen u en uw wederpartij, kunt u zich direct beroepen op wanprestatie (nakoming is namelijk niet meer mogelijk) en op grond daarvan een schadevergoeding vorderen.

Maar het kan lastig zijn om in een dergelijk geval vast te stellen of u schade heeft geleden en op welk bedrag de schadevergoeding vastgesteld moet worden. Deze problematiek kan worden opgelost door het opnemen van een boetebeding in de overeenkomst. Bij overtreding van de overeenkomst is de wederpartij u dan een boete verschuldigd. Wanneer de wederpartij de boete niet wil betalen, kunt u dit bij de rechter afdwingen. Een rechter zal dan oordelen over de hoogte van de boete. Ook kan de rechter de boete matigen indien deze in zijn ogen te hoog is.

Wel volgt uit rechtspraak dat een boetebeding meestal niet kan worden gevorderd naast een vordering tot schadevergoeding. U dient dus te overwegen of u het boetebedrag vordert óf dat u schadevergoeding vordert van de wederpartij. Van belang is dan ook om het boetebeding zo te formuleren dat er een keuze is tussen beide opties. Hiervoor kunt u onze juristen inschakelen.

Heeft u vragen over de geheimhoudingsovereenkomst? Young Law helpt u graag.

Het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst berust veelal op de afspraken die partijen over en weer met elkaar maken. Het is belangrijk om deze afspraken duidelijk op papier te zetten zodat de geheimhouding ook daadwerkelijk wordt nageleefd, en bij overtreding daarvan gehandhaafd kan worden. Young Law heeft gespecialiseerde juristen die voor u een geheimhoudingsovereenkomst kunnen opstellen. Bij het opstellen van deze overeenkomst wordt dan ook maatwerk geleverd.

Heeft u verdere vragen of gewoon interesse? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de telefoon (+31 (0)85 065 47 37) of door een e-mail sturen naar contact@younglaw.nl.

Geschreven door Ilona, Legal Team