Persoonlijke holding oprichten
Leestijd: 6 minuten

Een persoonlijke holding levert veel nieuwe financiële voordelen op. Daarbij helpt het om bepaalde risico’s te dekken. Toch komen er verschillende factoren bij kijken waar je goed van op de hoogte moet zijn. Zo kan een persoonlijke holding in bepaalde situaties een veel logischere keuze zijn. Je dient deze echter wel op tijd op te richten. Alleen dan kun je maximaal van de nieuwe voordelen profiteren en loop je ook veel minder risico.

Wat is een holding?

Een holding is een vennootschap die wat betreft hiërarchie als hoogste binnen de groep van ondernemingen staat. Een holding is tevens een besloten vennootschap, ook wel bekend als BV. Een BV is van zichzelf weer een rechtspersoon. Dit impliceert dat de BV ‘zelf’ de drager is van de rechten en plichten. Zo kan een BV als juridische entiteit zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Doordat een BV zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer, kan het net zoals een natuurlijk persoon schulden en bezitten hebben, overeenkomsten sluiten en aansprakelijk worden gesteld. Een holding kan echter niet zelf handelen. Een vertegenwoordiger van de holding dient namens deze holding de rechtshandeling te verrichten. Deze vertegenwoordiger maakt onderdeel uit van het bestuur van de holding.

Het woord ‘besloten’ in de term besloten vennootschap, betekent dat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Deze beperking in de overdraagbaarheid van de aandelen is bij wet geregeld. Echter kan men doen besluiten om hier in de statuten van af te wijken en dus het besloten karakter van een BV te versoepelen. Echter indien het een persoonlijke holding betreft, waarbij er één aandeelhouder is, is deze bepaling niet van belang.

De holding kan de aandelen bezitten van een andere vennootschap. Tevens kan je andere activa in de holding onderbrengen, zodat deze activa worden beschermd. De holding heeft immers een zelfstandig vermogen. Zo kan je bijvoorbeeld je pensioen en intellectueel eigendomsrechten onderbrengen in je holding.

Holding oprichten bij KvK

Een persoonlijke holding kan direct via de KvK worden opgericht. In dat geval dien je twee verschillende BV’s op te richten. De eerste BV staat ingedeeld als werk-BV; hierin worden alle dagelijkse werktaken ondergebracht. Bij de werk-BV breng je het produceren van goederen, aanbieden van diensten en andere werkzaamheden onder. De tweede BV staat als zogeheten holding vast. Als ondernemer bezit je alle aandelen van deze holding. Vervolgens bezit de holding weer de aandelen van de werk-BV. Je kunt hier meer lezen over waarom het slim is een persoonlijke holding op te richten.

Persoonlijke holding vereisten

Het oprichten van een persoonlijke holding kent de volgende vereisten:

  • Je dient minimaal twee BV’s op te richten
  • De arbeidsovereenkomst DGA; vanuit de holding ontvangt de ondernemer (DGA) het salaris. Daarom dient er een arbeidsovereenkomst getekend te worden waarbij de DGA onder de holding valt.
  • De managementovereenkomst; als DGA fungeer je als manager voor de werk-BV, je wordt hierbij door de holding uitgeleend. Deze uitlening vindt plaats door middel van deze overeenkomst, waarbij je goed gedocumenteerd de managementtaken kunt uitvoeren.
  • Een rekening-courant overeenkomst; indien je geldvorderingen tussen de DGA (ondernemer) en holding wilt uitvoeren dan verlopen deze door middel van deze overeenkomst. Deze geldvorderingen mogen in totaal maximaal €17.500 bedragen.
    Een tweede rekening-courant overeenkomst; de geldvorderingen tussen de werk-BV en de holding dienen ook goed gedocumenteerd te worden. Dit kan door middel van deze tweede overeenkomst.
  • Heb je meerdere aandeelhouders? Dan dien je ook een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen en te tekenen. In deze overeenkomst worden de afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd, zoals de prijs van een aandeel bij de verkoop of wat er gebeurt als één van de aandeelhouders uit het bedrijf stapt.

Salaris uit holding of werkmaatschappij?

Bij een persoonlijke holding zul je het salaris direct uit de holding ontvangen. Dit ontvang je dus niet uit de werkmaatschappij. Binnen de werkmaatschappij vallen alle dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. De holding voldoet alle financiële zaken, waaronder het salaris van de ondernemer, het pensioen en aanvullende zaken.

Wat is een financiële holding?

Bij een financiële holding spreken we van een holding waarin voornamelijk financiële of kredietinstellingen zijn ondergebracht. Er dient hierbij altijd sprake te zijn van minimaal één financiële of kredietinstelling. Andere dochterondernemingen binnen de financiële holding hoeven niet van deze aard te zijn. Er mag dus sprake zijn van een combinatie.

DGA in dienst bij werkmaatschappij of holding?

Als DGA ben je in dienst bij de holding of werk-BV. De meeste ondernemers kiezen ervoor om in dienst te zijn bij de holding. Daar ontvang je vervolgens ook het salaris van. Wettelijk gezien zul je daar dus jouw werkzaamheden voor uitvoeren. Als DGA word je dan door de holding uitgeleend aan de werkmaatschappij (werk-BV). Dit houdt in dat je onder deze werkmaatschappij de managementtaken uitvoert. Wat betreft dienstverband zul je niet ingeschreven staan als vaste medewerker van de werkmaatschappij, maar wel onder de holding. Daarbij zul je ook geen financiële vergoeding van de werkmaatschappij ontvangen, evenals pensioen. Een voordeel van deze opbouw is dat je zelf de controle hebt over hoeveel salaris je ontvangt, ongeacht van de afspraken die binnen de werkmaatschappij zijn opgesteld.

Toch in dienst bij de werkmaatschappij?

Een kleiner deel van de ondernemers kiest ervoor om bij de werkmaatschappij in dienst te gaan. Vervolgens zul je vanuit de maatschappij geld ontvangen. Jaarlijks ligt dat op minimaal €44.000, zoals wettelijk is vastgelegd. In dit geval hoef je geen loonaangifte te doen voor jouw holding; dit kan op jaarbasis tijd besparen. Een andere factor is de WBSO: een speciale subsidie voor bedrijven die jaarlijks tijd en geld steken in research & development. Indien je werkzaam bent bij jouw holding dan kun je niet van de WBSO gebruik maken, bij de werkmaatschappij wel.

Geld van holding naar privé en werkmaatschappij naar holding Startkapitaal holding BV

Aangezien een holding een BV is, diende je voor de wetswijziging van 1 oktober 2012 een verplicht startkapitaal te hebben van €18.000. Dit was uiteraard een zeer hoge drempel om te doen besluiten om een holding op te richten. Sinds de wetswijziging van 1 oktober 2012 is er echter geen startkapitaal meer nodig en dient er als startkapitaal slechts een symbolisch bedrag te worden gestort van €0,01. Wel dient de oprichting van de holding alsnog wettelijk verplicht te geschieden bij notariële akte. Je dient dus langs de notaris te gaan.

Een holding structuur

Om een holdingstructuur, ook wel een dubbele BV-structuur genoemd, op te zetten richt je als ondernemer twee BV’s op. De holding en de werk-BV. Als ondernemer houd jij de aandelen in de holding. De holding houdt op zijn beurt weer de aandelen in de werk-BV. Deze constructie brengt verschillende voordelen met zich mee. Wij hebben de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet:

  • Het onderbrengen van activa in de holding. Deze activa worden dan beschermd tegen de risico’s die de werkmaatschappij loopt. Zo kan je bijvoorbeeld je pensioen en intellectuele eigendomsrechten onderbrengen in je holding, waardoor schuldeisers van de werk-BV hier in beginsel niet aan kunnen zitten. Het is immers afgescheiden van het vermogen van de werk-BV. Op deze manier loop je geen onnodige risico’s.
  • Je voorkomt een te hoge belastingdruk. Als DGA dient de Holding of BV jou wettelijk gezien minimaal €44.000 per jaar uit te betalen. Indien de holding of BV te weinig omzet genereert, waardoor hij het salaris niet uit kan keren, dien je toch (ondanks dat je het dus niet hebt ontvangen) inkomstenbelasting te betalen over deze €44.000. Dit is op te lossen door een brief naar de Belastingdienst te sturen, waarin je verzoekt om een verlaging van het DGA-salaris. Indien de onderneming een goede winst behaalt, dient het DGA-salaris van minimaal €44.000 eerst betaald te worden. Dit is belast tot maximaal 52%. Indien er na aftrek van het DGA-salaris nog wat overblijft van de winst, kan je dit als dividend uitkeren aan de DGA. Over dit gedeelte van de winst betaal je slechts 25% belasting. Besluit je niet een dividenduitkering te doen, dan blijft de winst onbelast in de holding.
  • Het is fiscaal veel aantrekkelijker om je aandelen te verkopen indien je een holding hebt. Dit komt omdat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Dit betekent dat ingeval van verkoop van aandelen, de holding geen belasting hoeft te betalen over de winst van de aandelen. Indien er geen holding is, wordt de winst belast met 25% inkomstenbelasting.

Later stadium een holdingstructuur opzetten

Men kan ook doen besluiten om eerst de werk-BV op te richten en dan op een later moment de holding op te richten. Echter is dit af te raden. Hier zitten namelijk extra onnodige kosten aan verbonden. Dat komt doordat jij de aandelen die je houdt in de werk-BV dient over te dragen aan de holding of in te brengen in de holding. De notaris dient hiervoor een akte van inbreng of een akte voor aandelenoverdracht op te stellen. Daarnaast kan het zo zijn dat er direct inkomstenbelasting is verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen. Het is dus zeer aan te raden om vanaf de start een holdingstructuur op te zetten.

Administratieplicht

Een nadeel van een holding is dat deze gebonden is aan een strikte wettelijke administratieplicht. Zo dient er jaarlijks een jaarrekening te worden gedeponeerd bij de KvK.