Wat is een holding?

Een holding is een vennootschap die wat betreft hiërarchie als hoogste binnen de groep van ondernemingen staat. Een holding is tevens een besloten vennootschap, ook wel bekend als BV. Een BV is van zichzelf weer een rechtspersoon. Dit impliceert dat de BV ‘zelf’ de drager is van de rechten en plichten. Zo kan een BV als juridische entiteit zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Doordat een BV zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer, kan het net zoals een natuurlijk persoon schulden en bezitten hebben, overeenkomsten sluiten en aansprakelijk worden gesteld. Een holding kan echter niet zelf handelen. Een vertegenwoordiger van de holding dient namens deze holding de rechtshandeling te verrichten. Deze vertegenwoordiger maakt onderdeel uit van het bestuur van de holding.

Het woord ‘besloten’ in de term besloten vennootschap, betekent dat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Deze beperking in de overdraagbaarheid van de aandelen is bij wet geregeld. Echter kan men doen besluiten om hier in de statuten van af te wijken en dus het besloten karakter van een BV te versoepelen. Echter indien het een persoonlijke holding betreft, waarbij er één aandeelhouder is, is deze bepaling niet van belang.

De holding kan de aandelen bezitten van een andere vennootschap. Tevens kan je andere activa in de holding onderbrengen, zodat deze activa worden beschermd. De holding heeft immers een zelfstandig vermogen. Zo kan je bijvoorbeeld je pensioen en intellectueel eigendomsrechten onderbrengen in je holding.

Startkapitaal holding BV

Aangezien een holding een BV is, diende je voor de wetswijziging van 1 oktober 2012 een verplicht startkapitaal te hebben van €18.000. Dit was uiteraard een zeer hoge drempel om te doen besluiten om een holding op te richten. Sinds de wetswijziging van 1 oktober 2012 is er echter geen startkapitaal meer nodig en dient er als startkapitaal slechts een symbolisch bedrag te worden gestort van €0,01. Wel dient de oprichting van de holding alsnog wettelijk verplicht te geschieden bij notariële akte. Je dient dus langs de notaris te gaan. Bij Young Law regelen wij het gehele proces, inclusief alle notariële kosten, voor een vast bedrag van €300,-.

Een holding structuur

Om holdingstructuur, ook wel een dubbele BV-structuur genoemd, op te zetten richt je als ondernemer twee BV’s op. De holding en de werk-BV. Als ondernemer houd jij de aandelen in de holding. De holding houdt op zijn beurt weer de aandelen in de werk-BV. Deze constructie brengt verschillende voordelen met zich mee. Wij hebben de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet:

  • Het onderbrengen van activa in de holding. Deze activa worden dan beschermd tegen de risico’s die de werkmaatschappij loopt. Zo kan je bijvoorbeeld je pensioen en intellectuele eigendomsrechten onderbrengen in je holding, waardoor schuldeisers van de werk-BV hier in beginsel niet aan kunnen zitten. Het is immers afgescheiden van het vermogen van de werk-BV. Op deze manier loop je geen onnodige risico’s.
  • Je voorkomt een te hoge belastingdruk. Als DGA dient de Holding of BV jou wettelijk gezien minimaal €44.000 per jaar uit te betalen. Indien de holding of BV te weinig omzet genereert, waardoor hij het salaris niet uit kan keren, dien je toch (ondanks dat je het dus niet hebt ontvangen) inkomstenbelasting te betalen over deze €44.000. Dit is op te lossen door een brief naar de Belastingdienst te sturen, waarin je verzoekt om een verlaging van het DGA-salaris.Indien de onderneming een goede winst behaalt, dient het DGA-salaris van minimaal €44.000 eerst betaald te worden. Dit is belast tot maximaal 52%. Indien er na aftrek van het DGA-salaris nog wat overblijft van de winst, kan je dit als dividend uitkeren aan de DGA. Over dit gedeelte van de winst betaal je slechts 25% belast. Besluit je niet een dividenduitkering te doen, dan blijft de winst onbelast in de holding.
  • Het is fiscaal veel aantrekkelijker om je aandelen te verkopen indien je een holding hebt. Dit komt omdat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Dit betekent dat ingeval van verkoop van aandelen, de holding geen belasting hoeft te betalen over de winst van de aandelen. Indien er geen holding is, wordt de winst belast met 25% inkomstenbelasting.

Later stadium een holdingstructuur opzetten

Men kan ook doen besluiten om eerst de werk-BV op te richten en dan op een later moment de holding op te richten. Echter is dit af te raden. Hier zitten namelijk extra onnodige kosten aan verbonden. Dat komt doordat jij de aandelen die je houdt in de werk-BV dient over te dragen aan de holding of in te brengen in de holding. De notaris dient hiervoor een akte van inbreng of een akte voor aandelenoverdracht op te stelen. Daarnaast kan het zo zijn dat er direct inkomstenbelasting is verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen. Het is dus zeer aan te raden om vanaf de start een holdingstructuur op te zetten.

Administratieplicht

Een nadeel van een holding is dat deze gebonden is aan een strikte wettelijke administratieplicht. Zo dient er jaarlijks een jaarrekening te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.