twee verschillende algemene voorwaarden
Leestijd: 4 minuten

De voordelen van het hanteren van twee verschillende algemene voorwaarden (B2B en B2C)

Het hanteren van algemene voorwaarden is voor ondernemers niet verplicht. Desondanks hanteren veel ondernemingen toch algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn namelijk de randvoorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u sluit met uw klanten, mits u deze op de juiste wijze en vóór het sluiten van de overeenkomst ter hand heeft gesteld. Indien u dit heeft gedaan en een geschil tussen u en uw klant ontstaat, dan kunt u zich op de algemene voorwaarden beroepen. Kortom: algemene voorwaarden dienen als vangnet bij conflicten met klanten.

In een vorig artikel hebben wij de verschillen tussen de algemene voorwaarden B2B en B2C al beschreven. In dit artikel beschrijven wij de voordelen van het hanteren van twee verschillende algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) en consumenten (B2C).

Waarom twee verschillende algemene voorwaarden?

Consumenten genieten door de wet een grote mate van bescherming. Dat komt doordat zij door de wetgever worden aangemerkt als de zwakkere partij (ten aanzien van ondernemingen). Daarentegen geldt bij zakelijke partijen een grote mate van contractsvrijheid. Bij zakelijke klanten kunt u dus bijna alles afspraken wat u wilt. Er wordt van zakelijke partijen namelijk verwacht dat zij meer kennis hebben van de producten die zij willen afnemen en de dienstverlening waar zij gebruik van willen maken.

Het is uiteraard niet verplicht om twee verschillende sets algemene voorwaarden te hanteren, maar het biedt wel voordelen. Het schept vooral overzicht en duidelijkheid; u en uw klanten weten namelijk direct welke relevante bepalingen gelden bij de overeenkomst.

Extra regels bij consumenten

Bij consumenten moet u zich zoals gezegd aan strenge regels houden. Deze regels volgen onder meer uit de grijze en zwarte lijst. Daarnaast gelden de algemene regels bij consumentenkoop en regels met betrekking tot de verkoop van producten op afstand (denk aan webshops). Het uitgangspunt is dat bij consumenten van deze regels niet mag worden afgeweken. Voorbeelden hiervan zijn het opnemen van het herroepingsrecht, een wettelijke garantieverplichting en een duidelijke klachtenregeling.

Grijze en zwarte lijst

De grijze lijst bevat bepalingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, zogeheten verdachte bepalingen. Het is niet aan te raden om deze bepalingen op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Een voorbeeld van een bepaling die op de grijze lijst staat is een bepaling die regelt dat consumenten bij een overeenkomst gebonden zijn aan een opzegtermijn die langer is dan één maand. Indien u een dergelijk bepaling in uw algemene voorwaarden opneemt, wordt vermoed dat die bepaling onredelijk bezwarend is. U moet dan aantonen dat die bepaling in uw situatie niet onredelijk bezwarend is. De praktijk toont aan dat de rechter hier vaak niet in meegaat.

Maar deze bepaling is bij uw zakelijke klanten is wél toegestaan. Bij hen kunt een opzegtermijn langer dan één maand hanteren. De bepaling moet uiteraard nog steeds redelijk zijn, maar u bent wel veel vrijer om af te spreken wat u wilt.

Naast de grijze lijst bestaat de zwarte lijst. De zwarte lijst bevat verboden bepalingen die in geen enkel geval toelaatbaar zijn bij consumenten. Hetgeen wat bij consumenten dus absoluut niet in de algemene voorwaarden mag worden geregeld, staat in deze lijst. Denk bijvoorbeeld aan het uitsluiten of beperken van de mogelijkheid voor consumenten om de overeenkomst te ontbinden.

Koop op afstand en deugdelijke producten

Bij koop op afstand van producten of diensten geldt dat consumenten recht hebben op veertien dagen bedenktijd (herroepingsrecht). In een vorig artikel hebben wij hier uitgebreid over geschreven. U bent bij consumenten verplicht om voorafgaand het sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpbare wijze de voorwaarden, termijnen en mogelijkheden voor de uitoefening van dit recht voor de consument te vermelden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij zakelijke klanten. Bij hen kunt u zelfs opnemen dat er geen mogelijkheid bestaat om de overeenkomst te annuleren.

Daarnaast gelden bij consumenten de algemene regels bij consumentenkoop. Deze regels hebben alleen betrekking op overeenkomsten waarbij producten worden geleverd en zien er voornamelijk op dat de consument het recht heeft op een product die voldoet aan haar verwachtingen en wezenlijk beantwoordt aan de overeenkomst.

Lastige materie? Wij helpen u graag!

Zoals u ziet bestaan er veel speciale regels waar u rekening mee moet houden bij consumenten, maar niet bij zakelijke klanten. Daarentegen bent u bij zakelijke klanten veel vrijer om in de algemene voorwaarden op te nemen wat u wilt. Bijna alles kan bij zakelijke klanten in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

U doet er dan ook verstandig aan om twee verschillende sets algemene voorwaarden te hanteren. Zo blijft het voor alle betrokken partijen overzichtelijk, biedt u de juiste (wettelijke) bescherming aan consumenten en bent u zelf ook goed beschermd.

Young Law kan u helpen met het opstellen van de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden opgesteld door gespecialiseerde juristen die u kunnen helpen bij al uw vragen en/of wensen die u heeft. Daarnaast kunnen wij ook uw Algemene voorwaarden controleren, bijvoorbeeld of uw algemene voorwaarden bepalingen bevatten die strijdig zijn met de grijze of zwarte lijst. Onze juristen zullen dus controleren of uw documenten juridisch kloppend zijn, en zij zullen op- of aanmerkingen geven indien een en ander beter kan of aangepast dient te worden.

Heeft u verdere vragen of gewoon interesse? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de telefoon (+31 (0)85 065 47 37) of door een e-mail te sturen naar contact@younglaw.nl.

Geschreven door Evie, Legal Team