Een overeenkomst van opdracht kunt u sluiten wanneer u gebruikmaakt van iemand die voor uw bedrijf werkzaamheden gaat verrichten tegen een vergoeding, maar deze persoon niet bij u in loondienst treedt. Het wezenlijke verschil met de arbeidsovereenkomst is het ontbreken van de gezagsbevoegdheid. De opdrachtnemer is volgens de wet wel gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Daarnaast mag de vergoeding niet uitbetaald worden in de vorm van loon.

Voordelen en nadelen

Het gebruik van een overeenkomst van opdracht brengt enkele voordelen met zich mee. Allereerst heeft u als opdrachtgever het recht te allen tijde de overeenkomst op te zeggen. Daarnaast biedt het u ook enkele fiscale voordelen, doordat opdrachtnemer de afdracht van loonbelasting en werkgeverspremies dient af te dragen. Ten slotte hoeft u geen vakantiegeld te betalen, komt pensioenopbouw voor rekening van opdrachtnemer en is er geen sprake van doorbetaling bij ziekte.

Het risico bij de overeenkomst van opdracht is dat sprake kan zijn van een fictieve dienstbetrekking, hetgeen betekent dat feitelijk sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer zou een vordering kunnen instellen dat hij als werknemer moet worden beschouwd, omdat hij heeft gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst. In de arbeidsrelatie moet dan sprake zijn geweest van een gezagsverhouding, arbeid en loon. Een rechter zal hierover oordelen, waarbij het uitgangspunt is dat gekeken wordt naar de bedoeling van partijen bij het sluiten van de overeenkomst, alsmede waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven. Overige relevante factoren zijn: de maatschappelijke positie van opdrachtnemer, de wijze van betaling, de mate van zelfstandigheid van opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en het dragen van het ondernemingsrisico. Als een dergelijke vordering slaagt, kan u met terugwerkende kracht alsnog verplicht worden loonbelasting, werkgeverspremies en sociale voorzieningen af te dragen.

Voorkomen van fictieve dienstbetrekking

Het is daarom van groot belang dat u een zogeheten fictieve dienstbetrekking bij de overeenkomst van opdracht voorkomt. Belangrijk is om te allen tijde bij het sluiten en bij de feitelijke uitvoer van de overeenkomst van opdracht duidelijk te maken aan de wederpartij dat het een overeenkomst van opdracht betreft. Daarnaast moet opdrachtnemer een grote mate van zelfstandigheid hebben bij de invulling en uitvoering van de arbeid. U kunt volgens de wet opdrachtnemer daarbij wel aanwijzingen geven, maar van essentieel belang blijft dat opdrachtnemer zelf invloed heeft op de uitvoering van de opdracht. Ten slotte is het belangrijk dat u geen loonspecificaties verstrekt en dat loonbelasting en werkgeverspremies door opdrachtnemer worden afgedragen; opdrachtnemer draagt namelijk het ondernemingsrisico.

Onze juristen helpen u graag met het opstellen van een overeenkomst van opdracht op maat, waarin u al uw afspraken met uw opdrachtnemer kunt vastleggen.