Wanneer is het verwerken van persoonsgegevens rechtmatig?
Leestijd: 3 minuten

Als u een privacyverklaring bestelt bij Young Law (via Maatwerk of via Zelf Doen), dan zal er altijd gevraagd worden naar de rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze grondslag is nodig om te voldoen aan de AVG-wetgeving en om rechtmatig persoonsgegevens te kunnen en mogen verwerken. Maar welke rechtsgrond is op uw bedrijf van toepassing?

Verleende toestemming

Toestemming kan alleen worden verleend als deze ten eerste vrijelijk gegeven is. Dit betekent dat u geen druk mag uitoefenen om toestemming te verkrijgen. Er mag bij het geven van de toestemming ook geen sprake zijn van een machtsverhouding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verhouding werkgever en werknemer. Vervolgens moet de toestemming ondubbelzinnig zijn. Stilzwijgende toestemming valt hier dus buiten. Door een schriftelijke of mondelinge verklaring op te vragen, weet u zeker dat u de toestemming hebt verkregen.

Daarnaast moet de betrokkene worden geïnformeerd over de identiteit van uw organisatie, het doel van elke verwerking, welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt en het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. Hierbij is van belang dat u deze informatie niet alleen toegankelijk verstrekt, maar ook dat de informatie begrijpelijk is door deze in duidelijke en eenvoudige taal te verstrekken.

Verder is het van belang dat de toestemming niet wordt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen, maar voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Er mogen meerdere doelen gegeven worden, maar de betreffende persoon moet vervolgens voor elk doel apart toestemming geven.

Dat de toestemming voldoet aan het bovenstaande, moet u vervolgens ook kunnen aantonen. Daarbij is het ook van belang dat degene die de toestemming heeft verleend, de mogelijkheid heeft om deze net zo eenvoudig weer in te trekken als hij deze heeft verleend.

Noodzakelijk wegens de uitvoering van een overeenkomst

Als de overeenkomst die u met de betreffende persoon wilt sluiten bepaalde persoonsgegevens nodig heeft om deze overeenkomst te kunnen opstellen en uitvoeren, dan kunt u zich op hierop beroepen. De grondslag voor deze verwerking van de persoonsgegevens is dan omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer u bijvoorbeeld een webshop heeft en een consument een product bij u wil kopen, is het noodzakelijk om adresgegevens te verwerken, zodat u het product bij deze persoon kunt leveren.

Een andere mogelijkheid is een service die werkt met abonnementen. Deze kan alleen een automatische incasso aanmaken, als de klant zijn bankrekeningnummer verstrekt. Dit valt dan ook onder noodzaak wegens de uitvoering van een overeenkomst.

U moet bij elke rechtsgrond goed kunnen onderbouwen waarom het verzamelen in dit geval noodzakelijk is, uitgaande van uw verantwoordingsplicht onder de AVG.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Een wettelijke verplichting kan zowel direct als indirect uit de wet voortvloeien. Een voorbeeld is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. De belastinginspecteur heeft namelijk bepaalde gegevens nodig in verband met de belastingheffing. Als de wet een algemene verplichting geeft, mag u bepalen of in uw specifieke geval het verwerken van de persoonsgegevens op grond van deze verplichting noodzakelijk is.

Een zeer algemene verplichting valt niet binnen deze rechtsgrond. Dan is er eerder sprake van een algemeen belang.

Noodzakelijk wegens vitale belangen

Als het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het leven of de gezondheid van een natuurlijk persoon, kan deze rechtsgrond worden ingeroepen. Denk aan het geval dat iemand in een ongeluk terecht is gekomen en hierdoor buiten bewustzijn is geraakt. Om deze persoon te kunnen behandelen zal een dokter bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. Nu deze persoon buiten bewustzijn is, kan hij geen toestemming geven voor het verwerken van zijn gegevens. De dokter kan dan op grond van deze rechtsgrond ook zonder zijn toestemming de noodzakelijke gegevens verzamelen.

Deze rechtsgrond is wel een laatste redmiddel. Dit betekent dat er alleen gebruikt van kan worden gemaakt, als alle andere rechtsgronden niet van toepassing zijn.

Noodzakelijk wegens algemeen belang of openbaar gezag

Voor deze grondslag is het van belang dat u een publieke taak uitoefent voor het algemeen belang of het openbaar gezag. Het gaat dan om een specifieke wettelijke taak.

Deze grond is niet beperkt tot bestuursorganen, zolang u maar een taak van algemeen belang uitoefent. Vooral de overheid verwerkt veel persoonsgegevens in het teken van het algemeen belang.

Noodzakelijk wegens gerechtvaardigd belang

Binnen deze grondslag is niet alleen een gerechtvaardigd belang nodig, ook moet dit gerechtvaardigd belang de verwerking van de persoonsgegevens vergen, waarbij het van belang is dat u een belangenafweging heeft gemaakt. Het belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde moet zwaarder wegen dan de inbreuk die wordt gemaakt op de privacy van de betrokkene.

Het gerechtvaardigd belang moet rechtmatig, begrijpelijk verwoord en aantoonbaar aanwezig zijn. Wat betreft de noodzakelijkheid moet worden gekeken naar de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Privacyverklaring van Young Law

Met een privacyverklaring van YoungLaw zorgen we voor een document in begrijpelijke taal en die voldoet aan de AVG-wetgeving, tegen een betaalbare prijs.

Meer weten? Neem contact met ons op via de online chatfunctie op onze website of bel met één van onze juristen via +31 (0)85 065 47 37.